هم نام بانوی بی نشان

💫 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها ✨

هم نام بانوی بی نشان

💫 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها ✨


حال من شده چون 

زاهد رسوا مانده

مثل نوحی که

خود از کشتی خود

#جامانده