طور.دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور.دال

✒دلـ💚ـگرافے📇

طور.دال

وقتے دلتـ گرفتـ
هر جا نبرشـ
این دلـ صاحابـ دارهـ
خدا دارهـ .. امام دارهـ [:


حال من شده چون 

زاهد رسوا مانده

مثل نوحی که

خود از کشتی خود

#جامانده